Lånereglement

Lånerett

Alle som bor i landet har rett til å låne bøker og annet materiale gratis. For noen typer materiale vil låneretten være begrenset til bruk i bibliotekets lokaler.

For mye etterspurt materiale kan biblioteket sette tak for totalt antall på hjemlån samtidig.

Brudd på bibliotekets låneregler kan føre til tap av låneretten.

Lånekort

Låneren kan velge mellom et lokalt lånekort som bare kan brukes på Gjesdal folkebibliotek eller et nasjonalt lånekort som kan brukes på de fleste bibliotek i Norge.

Bibliotekets lånerregister skal inneholde navn, fødselsdato og adresse, samt eventuell e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Barn kan få eget lånekort når de begynner på skolen. Navn på foresatt blir registrert for barn fra 6 til 14 år.

Låneren må melde fra til biblioteket ved endring av navn, adresse, e-post eller mobiltlf.nr. eller ved tap av lånekort.  

Mistet lånekort: kr. 10,-

Lånetid

Normal lånetid for bøker er 28 dager, for tidsskrifter og spill 14 dager og for video 7 dager.
For spesielt etterspurt materiale kan lånetiden avvike.

Et lån kan fornyes inntil 2 ganger dersom materialet ikke er reservert av andre.
Video kan fornyes 1 gang.
Dette gjelder ikke for materiale som er lånt inn fra andre bibliotek.

Lån fra andre bibliotek

Biblioteket vil søke og skaffe til veie bøker og annet materiale fra andre bibliotek i den grad dette er tilgjengelig for fjernlån. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.   

 Audiovisuelt material

Audiovisuelt materiale (video, musikk, dataspill, osv.) lånt ved biblioteket er bare til privat bruk.

Aldersgrense for lån av video følger filmens eller spillets anbefalte aldersgrense. 

Internett

Biblioteket tilbyr tilgang til Internett i bibliotekets lokaler.
Det er ikke tillatt å søke på sider med pornografisk, rasistisk eller voldelig innhold.
PublikumsPCene må heller ikke brukes til annet som strider mot norsk lov.   

Ansvar

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans/hennes lånekort. Tapt eller skadet materiale må erstattes.

Purregebyr for materiale som leveres for sent, må betales etter de regler og satser som gjelder til enhver tid.

1. gangs purring:       kr. 10,-

2. gangs purring:       kr. 20,-  i tillegg  (totalt kr, 30,-)

Purring nr. 2 og evt. regning for materiale lånt av barn, blir sendt til den foresatte som er registrert i lånerregisteret.

Skyldig purregebyr på kr. 100,- eller mer medfører at lånekortet blir sperret inntil hele beløpet er betalt.

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på utstyr hos låner til avspilling / bruk av ulike typer materiale lånt fra biblioteket.   

Taushetsplikt

Bibliotekets personale har taushetsplikt om lånere og hva de låner

Translate »