Årsrapport

Aktivt år: Gjesdal folkebibliotek kan fremdeles vise til positive tall: antall utlån opp 4, 5% (inkl. e-bøker) og besøk opp 4,3%. Det er fremdeles barna som er de ivrigste bibliotekbrukerne i Gjesdal. Andelen utlån av bøker og andre media for barn og ungdom var 66%. Gledelig er det også at satsingen vår på barn og unge fremdeles gir resultater: utlånet av bøker til denne aldersgruppen har økt med 7,1%, mens utlånet av bøker til voksne har gått noe ned: -1,5%.

Den store endringen i bibliotekbruk ser vi imidlertid på tallene for utlån av "andre media", dvs. lydbøker, film, dataspill og musikk. Her ser vi en nedgang på 10,6% (en fortsettelse av nedgangen fra 2013 til 2014 som var på 8%). Dette er naturlig da disse mediene er lett tilgjengelig via strømmetjenester. Utlånet av film har den største nedgangen med -24%, mens utlånet av lydbøker holder seg noenlunde stabilt: +2% for voksne og -1,5% for barn.

I 2014 startet vi opp med utlån av e-bøker fra en fellessamling for Rogaland. I forhold til folketallet, ligger Gjesdal nesten på topp i utlån fra denne samlingen. Også her har vi gjort en ekstra innsats i formidling til barn og unge. Det viser igjen ved at utlånet av barne- og ungdomsbøker utgjør 58% av det totale e-bokutlånet. I andre kommuner ligger andel barne- og ungdomsbøker på rundt 20% (bortsett fra Hå med 43%). Utlånet av e-bøker utgjør ca. 5% av det totale utlånet vårt.

Gjesdal kommune har en ung befolkning. I tråd med kommunale prioriteringer, satser vi på bibliotektjenester mot barn og unge. Vi arbeider aktivt mot barnehager og skoler. Vi låner ut bokkasser til disse, vi har fortellerstunder, klassebesøk og presentasjon av nye bøker.
Vi bistår skolebibliotekansvarlige med boktips, formidling, kassering og ved andre praktiske og faglige spørsmål.  Statistikken viser at et aktivt formidlingsarbeid gir resultater.

 

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 
Endringen i Lov om folkebibliotek som trådte i kraft fra 1. januar 2014 gav folkebibliotekene et klarere samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevelser. Den slår også nå fast at folkebibliotekene skal være en ”arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt”.

Strategidokumentet gir Nasjonalbiblioteket en sterk og tydelig rolle i utviklingen av folkebibliotekene. Det blir etablert tiltak knyttet til fire områder:
• Nasjonalbibliotekets rolle som utvikler
• Statlige prosjekt- og utviklingsmidler 
• Digitalt innhold i folkebibliotekene
• Felles infrastruktur

Brukerne av det lokale folkebiblioteket vil for eksempel kunne merke satsingen på digitalt innhold: For å øke bruken av det digitale bibliotek, skal Nasjonalbiblioteket videreutvikle digitale tjenester som gjør slikt materiale tilgjengelig, og arbeide aktivt med formidling av disse tjenestene. Dette kan gjelde digitalisering av eldre bøker, aviser og fotografi, utlån av e-bøker, strømmingstjeneste for kort- og dokumentarfilm og tilgjengeliggjøring og formidling av dataspill. Alt dette er fellestjenester som må løses på nasjonalt nivå.

Arbeidet med felles infrastruktur vil også komme det enkelte bibliotek og bibliotekbruker til gode: Nasjonalbiblioteket skal gi fri tilgang til bibliografiske data i riktig kvalitet for alle bibliotek. Det betyr at tid som vi nå bruker på å etablere gode søkemuligheter i egen bibliotekkatalog, kan frigjøres til å drive formidling. Depotbiblioteket i Mo i Rana skal videreutvikles for å gi gode fjernlånstjenester til bibliotekbrukere over hele landet. Nasjonalbibliotekets felles biblioteksøk skal gi én inngang til norske bibliotekkataloger, muligheter til å låne litteratur fra alle norske bibliotek og gi direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert av nasjonalbiblioteket. Målet er at alle innbyggere skal gis samme tilgang til litteratur, uavhengig av størrelsen på biblioteket i kommunen de bor i.

Personale 
Biblioteket har 3,6 årsverk: Ingvild Seland (biblioteksjef), Bjørn Veen (litteraturformidler/ ungdomsbibliotekar), Rakel Jøntvedt (litteraturformidler/barnebibliotekar) og Ingeborg Bjelland (biblioteksekretær). Rakel Jøntvedt har permisjon 11 mnd, f.o.m. 01.09. Vikar: Hilde Furuseth.
Av dette er 0,4 årsverk knyttet opp mot skolebibliotek: 0,3 på GUS og 0,1 fordelt på alle barneskolene.

 

Litteraturformidling 
Barne- og ungdomsbibliotekarene har drevet aktiv litteraturformidling i året som har gått: 
(tall for 2014 i parentes).

For barn:
16 (16) klasser har besøkt biblioteket  Ca. 480 elever
80 (33) lesestunder i ulike barnehager  Ca. 1500 barn
24 (28) bokpresentasjoner på skoler Ca. 1180 elever
For foreldre:
2 (0) foreldremøter på skoler  Ca. 40 voksne

I samarbeid med ”Den kulturelle skolesekken”, arrangerer vi hvert år et forfatterbesøk for 6.klassingene i kommunen. Dette året fikk vi besøk av A. Audhild Solberg som presenterte boka si ”Kampen mot superbitchene”.

Samarbeid med barnehagene 
 

Fra Oltedal barnehage

 ”Barnehagebiblioteket” er etablert som et samarbeid mellom barnehagene i kommunen og Gjesdal folkebibliotek.


Biblioteket får overført en sum pr. barnehageavdeling. For denne summen
bygger vi opp en depotsamling med billedbøker som skal sirkulere mellom barnehagene. I forbindelse med utskifting av disse bokkassene (3-4 ganger pr. år), har vi høytlesing for barna.


Vi har hatt 80 lesestunder (ca. 1500 barn) i barnehager i 2015.

 

På bildet presenterer vi spill og billedbokapper i Oltedal barnehage.

Samarbeid med Helsestasjonen 
Alle som kommer til 2-årskontroll på Helsestasjonen, får et gavekort på ei bok. Denne må hentes på biblioteket. 
Biblioteket har også plassert ut en kasse med billedbøker på Helsestasjonen.

Andre prosjekter for barn
”Sommerles” 
Her blir barn fra 0-13 år oppfordret til å lese bøker i løpet av sommerferien. For å delta i konkurransen, måtte det bli lest minst 5 bøker. Vi fikk inn ferdig utfylte ”lesepass” fra 33 deltakere. Alle deltakere fikk en button med ”lesesauen” vår. De 2 som hadde lest mest, fikk premier i form av 
gavekort til Sandnes kino og 2 bokpremier ble trukket tilfeldig ut blant alle deltakerne.
”Den store leselørdagen” 
En lørdag i slutten av september arrangerer vi ”den store leselørdagen” der vi inviterer foreldre til alle 1.-4.klassinger i Gjesdal til biblioteket. Biblioteket stiller med 2 personer + 2 lærere fra SOL-prosjektet. Sammen kan vi hjelpe foreldre med å finne bøker som passer til den enkelte eleven.
1.klasse-prosjekt
Dette året er også alle 1.klassinger i kommunen invitert med på et leseprosjekt med 3 stempelkort som skal fylles opp. Etter totalt 12 bibliotekbesøk fra september til påske, har de fått 2 små gaver + en bokpremie til slutt. Ved avsluttet aksjon i april 2015 hadde 78 barn startet opp (37 i 2014), 45 fikk den første gaven og 4 fullførte (3 i 2014) og fikk bokpremie. Ny aksjon startet opp igjen høsten 2015.

Skolebiblioteket ved Gjesdal ungdomsskole

Gus bibliotek

Folkebiblioteket har ansvaret for skolebiblioteket ved GUS. Det er betjent 3 t. hver mandag og torsdag. 
Utlånet holder seg stabilt: 1205 bøker i 2015 mot 1208 i 2014. 
Skolebiblioteket fungerer også som et møtested for elever i friminuttene.

Biblioteksystemet håndterer også utlån av lærebøker ved GUS: i 2015 ble det registrert 5350 utlån (5666 i 2014).

TXT-aksjonen    
”Foreningen !les” tilbyr hvert år en leseaksjon rettet mot ungdomsskolen. Det blir produsert et hefte med utdrag fra aktuelle bøker som deles ut til alle elevene. I 2015 fikk aksjonen navnet ”Tidsinnstilt”. Her i Gjesdal har Folkebiblioteket hatt ansvaret for txt-aksjonen siden 2008. 
I årets aksjon ble 12 ungdomsbøker presentert for alle ungdomsskoleelevene i Gjesdal. Elevene fikk etterpå utdelt heftet, lærere fikk plakat til klasserom, lærerveiledning og lydbok. Bøkene ble stilt ut i folkebiblioteket og skolebiblioteket på GUS. I  år var og 9 av 12 bøker tilgjengelige som e-bøker, og det ble brukt tid på å forklare hvordan disse kunne lånes.

Annet formidlingsarbeid 

 

Utstilling bøker

 

Vi lager nye temautstillinger hver måned.


Eksempel på utstillinger i 2015: Friluftslivets år, perler på nynorsk, hagebøker, tegneserier, Husker du? (om gamle leker), reiseromaner, flyktninger, om aktuelle årstider og høytider, etc.


I tillegg fanger vi opp aktuelle saker i media og stiller ut bøker i tilknytning til disse.

”Lesesauer”

Illustrasjon til Therese G. Eide

Inspirert av kommunevåpenet, engasjerte vi designeren Therese G. Eide til å lage illustrasjoner til barnesidene på de nye nettsidene våre. Disse illustrasjonene bruker vi også som dekorasjon i barneavdelingen, på bokmerker, klistremerker og andre publikasjoner rettet mot barn.


Vi har også fått laget en egen ”e-sau” som brukes i arbeidet med formidling av e-bøker.

Annet PR-arbeid 
Biblioteket produserer månedsbrev som i begynnelsen av hver måned blir lagt ut på egne nettsider + på intranett og kommunens nettsider og sendt til rådmann, ordfører og fylkesbiblioteket. Månedsbrevet blir også sendt til media: Gjesdalbuen og Stavanger Aftenblad. Vi  har ofte fått fine oppslag i avisene med bakgrunn i disse månedsbrevene og andre pressemeldinger.

”Bok til alle” / ”Boken kommer”  
Biblioteket har en målsetting om at alle, uansett leseevne, skal ha tilgang til litteratur. Vi er i ferd med å bygge opp en samling med tilrettelagt litteratur for folk med ulike typer funksjonshemming. 
Samlingen brukes også av flyktninger/innvandrere som vil trene på å lese på norsk.
Biblioteket gir også et tilbud om bøker levert hjem til eldre / syke / folk som av andre grunner ikke kommer seg til biblioteket. Dette er også et samarbeid med Frivilligsentralen. For tiden har vi ingen som har meldt behov for dette tilbudet.

E-bøker 

Esau

E-bøker for barn, ungdom og voksne har nå vært tilgjengelig via den gratis appen ”Ebokbib” siden sommeren 2014. Bøkene kjøpes inn gjennom et konsortium admininistrert av Rogaland fylkesbibliotek. Innkjøpere av ungdomsbøker er Bjørn Veen og Rakel Jøntvedt ved Gjesdal folkebibliotek.


Vi har gjort et aktivt informasjonsarbeid rundt dette nye tilbudet, særlig rettet mot barn og unge.
Gjesdal er nå en av de kommunene i Rogaland som låner mest e-bøker i forhold til innbyggertall.
Statistikken viser også at vi når fram til barn og unge med denne informasjonen. Ca. 58 % av ebok-utlånet vårt er barne- og ungdomsbøker. Gjennomsnitt for hele Rogaland er 21,5 %.

Russetreffet i Kongeparken

Landstreffet 2015

Våren 2015 fikk Gjesdal folkebibliotek prosjektmidler fra Rogaland fylkesbibliotek for å gjennomføre et «ebok-stunt» i Kongeparken under Russetreffet i begynnelsen av mai.


Vi var representert med en stand i parken fredag ettermiddag og lørdag der vi presenterte ebok-tilbudet (de fleste fylker i landet har et tilsvarende tilbud). Vi fikk hjelp fra Sandnes bibliotek og videregående skoler i Sandnes for å bemanne standen.

«Happy or not?»

 http://www.happy-or-not.com/

I juni og juli gjennomførte vi en brukerundersøkelse ved hjelp av automaten «Happy or not».
Totalt fikk vi 1360 «trykk» på automaten, 858 i juni og 502 i juli.

Resultat:
Mørk grønn   Juni 74%  Juli 81% 
Lys grønn          Juni 10%  Juli 10% 
Lys rød              Juni 3%    Juli 2% 
Mørk rød       Juni 13% Juli 7%

Vi har fått noen øyeblikksbilder som speiler inntrykket den besøkende har i det hun går ut av døren. Statistikken kan splittes videre opp til ukedager og tid på dagen, noe som kan gi oss verdifull informasjon.
Vi har tidligere forsøkt «tradisjonelle» brukerundersøkelser, men vi fikk ikke mange nok tilbakemeldinger til å få et godt bilde.

Digitale tjenester  

Facebook logo

Bibliotekets Facebook-sider har ca.370 tilhengere pr. januar -16. 

Sidene blir ukentlig oppdatert med nyheter, småsaker, utstillinger og arrangement, lenker til nettsteder, videoer og nye medier.

 

bildr

Vi legger ut gamle bilder fra bibliotekets fotosamling samt bilder fra arrangement i biblioteket på nettstedet ”flickr.com”.  Bildene har fått tittel og emneord slik at en kan søke i samlingen. Totalt pr. januar -15 er det lagt ut ca. 2.300 bilder.

Antall klikk totalt i denne samlingen: 918.638. Det betyr en stor økning: ca. 695.000 klikk i 2015 mot ca. 340.000 i 2013

Weblog

Bloggen ”ungdomsboka.blogspot.com” ble opprinnelig etablert som et samarbeid med bibliotekene i Hå, Time, Klepp og Sola. De siste årene har Gjesdal drevet bloggen alene.


Antall nye innlegg: 36 (33 i 2014). Antall leste innlegg pr. besøkende: 1,3. 
Antall unike besøkende: 24.923 (22.570 i 2014). 
Antall sidevisninger: 31.615 (39.593 i 2014).

i foaje

Info-skjermen i foajéen i Veveriet oppdateres med turistinformasjon i samarbeid med Region Stavanger, gamle Gjesdal-bilder fra foto-samlingen vår, kart over biblioteket: ”hvor finner jeg bøker om…”.


I tillegg legger vi ut boktips for barn og voksne.


Arrangement: 
26.02: «Free China». Film og debatt. Publikum: 25
28.02: Lørdagsmoro: ”Lesestund med Rakel”. Barnebibliotekar Rakel Jøntvedt. Publikum: 27.
21.03: Lørdagsmoro: ”Prinsesse Katinka og dragen”. Vibeckes marionetteteater. Publikum: 100.
25.04: Lørdagsmoro:  ”Ivan’s skattekiste”. Liv Brita Brodal. Publikum: 42. 
23.04: Markering av ”Verdens bokdag” med utdeling av roser.
20.05: Besøk av forfatter A. Audhild Solberg for alle 6.-klasser i kommunen.
12.09: Lørdagsmoro: ”I Dovregubbens hall”. Norwegian Youth Chamber Music festival. Publikum: 58.
17.09: SeniorSurf-dagen. 
19.09: ”Den store leselørdagen”. Inviterer alle 1.-4.-klassinger med foreldre.
03.10: Hele Rogaland leser: «Sov søtt, Herr Spiss». Barneforestilling. Inger Lise Belsvik. Publikum: 50
17.10: Lørdagsmoro: ”Magia Fantasia”. Nina Næsheim. Publikum: 100
24.10: Den internasjonale bamsedagen. Bjørn Kallevig synger bamseviser. Publikum: 70
21.11: Nordisk spilldag
28.11: Lørdagsmoro: ”Prinsesse Katinkas jul”. Vibeckes marionetteteater. Publikum: 80.
Det blir arrangert ”spill-lørdag” ca. en lørdag i måneden med Wii-spill på skjermen i foajéen og Playstation-spill på storskjerm i Veveri-salen. I tillegg tilbyr vi Wii-spill i foajéen hver tirsdag ettermiddag.

Møter/kurs: 
14.01: Presentasjon av ny, norsk skjønnlitteratur. Stavanger. Bjørn
03.-04.02: Barnebokkonferanse. Stavanger. Rakel og Bjørn
28.-29.04: Biblioteksjefmøte i Rogaland, Sandnes. Ingvild
17.09: Bibliotekseminar under Kapittel-festivalen i Stavanger. Ingvild
05.-06.11: Mikromarc brukermøte, Tromsø. Ingvild
25.11: IBBY: Presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker i Stavanger. Bjørn og Hilde
01.12: Brukermøte Ebokbib, Gardermoen. Bjørn. Her presenterte Bjørn prosjektet vi hadde 
             under russetreffet i Kongeparken.

Alle veier leder til biblioteket

”Eventyrhuset” ved enden av stien…

Utlån og besøk

  2015 2014 Endring
Faglitteratur for barn 4.023 4.455  - 9,7 %
Skjønnlitteratur for barn 27.685 25.143 + 10,1 %
Totalt bøker for barn  31.708 29.598 + 7,1 %
Faglitteratur for voksne  5.663 5.849 - 3,2 %
Skjønnlitteratur for voksne 8.944 8.982 - 0,4 %
Totalt bøker for voksne 14.607 14.831 - 1,5 %
Lydbøker for barn  1.961  1.990 - 1,5 %
Lydbøker for voksne 2.379 2.333 - 2 %
Film for barn 1.809 2.089 - 13,5 %
Film for voksne 918 1.498 - 38,7 %
Musikk 264 236 - 1,9 %
Spill 335 429 - 21,9 %
Totalt AV-media 7.666 8.575 - 10,6 %

Totalt “tradisjonelle” media 

54.147 53.004 + 2,2 % %
Ebøker 2.839 1.519
Totalt utlån 56.986 54.523 + 4,5 %
Besøk 53.820 51.590 + 4,3 %

Kostra-tall 2015 


FOLKEBIBLIOTEK   
Gjesdal 2015 Gjesdal 2014 Gj.snitt komm.gruppe 8 (2015) Gj.snitt Rogaland 2015 Gj.snitt Norge
utenom Oslo 2015
Utlån pr. innb     4,5 4,6 4,2 4,7 4,4
Besøk pr. innb.    4,5 4,4 4,3 6,1 4,6
Barnelitteratur 
bokutlån pr. innb. 0-13
12,5 12,1 9,3 10 10,1
Voksenlitteratur 
bokutlån pr. innb. 14 -
1,4 1,6 1,8 1,8 1,9
Omløpshastighet * b-bøker  2 1,9 1,6 1,7 1,4
Omløpshastighet  *
skjønnlitteratur  voksne
0,7 0,7 1 1 0,9
Tilvekst pr. 1000 innb.   205 211  221 204 216
Innb. pr årsverk.    3.292 3.222 3.295 3.236 3.031
Medie- og lønnsutgifter 
pr. Innb.
212  205 116 110 1) 131
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innb. 243 233 243 270 266

*Omløpshastighet = bokbestand / utlån. En omløpshastighet på 1 betyr at hver bok er utlånt en gang i løpet av et år. 
Dersom omløpshastigheten er under 1, betyr det at vi har for mange ubrukte / uaktuelle bøker i hyllene.
1) Tall for Stavanger mangler.
Tallene viser at Gjesdal ligger bra an sammenlignet med kommunegruppe 8, men når ikke opp sammenlignet med gjennomsnittet for Rogalandskommunene (bortsett fra utlån av barnelitteratur). Rogaland har mange godt utbygde bibliotek.